052 / 776 131  •  052 / 776 349

U Brtonigli i Grožnjanu održana prezentacija europskog projekta FIESTA - Families Intelligent Energy Saving Targeted Action
Petak, 19 Svibanj 2017 09:40
U Brtonigli i Grožnjanu održana prezentacija europskog projekta FIESTA - Families Intelligent Energy Saving Targeted Action

U četvrtak, dana 18. svibnja 2017. godine, u Grožnjanu i u Brtonigli održana je prezentacija projekta FIESTA - Families Intelligent Energy Saving Targeted Action.

Na održanim prezentacijama predstavljeni su pristup, operativna rješenja i rezultati koji su dobiveni realizacijom aktivnosti projekta FIESTA, kao i koncept energetske uštede stanovništva, s posebnim osvrtom na obitelji s djecom i stanovnike s posebnim potrebama.

Prezentaciju su vodile Kristina Fedel Timovski, Voditelji odsjeka za informiranje, međunarodnu suradnju i europske politike Grada Pula i Minja Savović, Viši stručni suradnik za energetsku učinkovitost Grada Pula.

Grad Pula-Pola sudjeluje u EU projektu FIESTA zajedno s 18 partnera u pet europskih zemalja, a projekt je od strane Europske komisije uvršten među četiri najbolja europska projekta o energetskoj učinkovitosti za potrošače.

Kako su općine Brtonigla i Grožnjan aktivne u promociji energetske učinkovitosti i budući da sudjeluju u državnim programima kojima se potiče povećavanje energetske učinkovitosti građanstva i zaštita okoliša, iste su se općine uključile u prezentaciju projekta FIESTA na njihovom području, kako bi se dodatno unaprijedila suradnja s građanima na tu temu.

Projekt FIESTA se sastoji od različitih aktivnosti i savjetovanja o energetskom izboru kućanstava, odnosno uvođenju uštede energenata u njihov svakodnevni život i navike. Upravo su kućanstva među najvećim potrošačima energije u Europi. Ona troše 29 posto od ukupne potrošene energije, uz izuzetak energije iskorištene za prijevoz.

Obitelji s djecom okosnica su projekta FIESTA, čiji je cilj smanjiti njihovu potrošnju energije i uz to vezane emisije plinova, potičući poboljšanja u svakodnevnim navikama obitelji kako bi postali energetski učinkovitiji, posebice u korištenju sustava grijanja i hlađenja kod kuće. Kako bi pomogli obiteljima da unaprijede korištenje energije i ostvare stvarne energetske uštede u kućanstvima Grad Pula-Pola je u svibnju 2015. godine uspostavio FIESTA Help Desk (EHD) na adresi Giardini 2, koji je otvoren za korisnike utorkom i četvrtkom od 12:30 do 15:30 sati.

Veliki broj lokalnih dionika (kao što su predstavnici škola, upravitelja zgrada, udruga potrošača, ekoloških udruga, energetskih agencija, distributera i instalatera uređaja/sustava za grijanje i hlađenje) aktivno su uključen u projektne aktivnosti, kako bi se postigla što veća vidljivost projekta i osigurali temelji za eksploataciju projektnih rezultata za vrijeme, ali i po završetku projekta.

Sufinanciran u okviru programa Inteligentna energija za Europu, projekt FIESTA započeo je u listopadu 2014. godine, a trajat će 36 mjeseci (do rujna 2017.).

U okviru projekta bit će provedeno 2.100 energetskih savjetovanja u 14 različitih gradova, uz procijenjenu uštedu energije od  328 toe/god, kao i značajno smanjenje štetnih plinova od 1.130 tCO2.

 

 

_______________________________________________________________________

 

Giovedì, 18 maggio 2017, a Grisignana e a Verteneglio si è tenuta la presentazione del progetto FIESTA - Families Intelligent Energy Saving Targeted Action.

Durante la presentazione sono stati presentati l'approccio, le soluzioni operative e i risultati ottenuti nell'ambito dello sviluppo delle attività del progetto FIESTA, nonché il concetto di risparmio energetico presso la cittadinanza e in particolare nei riguardi delle famiglie con bambini e dei cittadini con maggiori vulnerabilità.

A presentare il progetto FIESTA sono state Kristina Fedel Timovski, Responsabile del dipartimento per le pubbliche relazioni, la cooperazione internazionale e le politiche europee della Città di Pola, e Minja Savović, Referente superiore per l'efficienza energetica della Città di Pola.

La città di Pula-Pola partecipa al progetto europeo FIESTA assieme ad altri 18 partner provenienti da cinque stati europei e la Commissione europea lo ha valutato come uno dei quattro migliori progetti europei sull'efficienza energetica per i consumatori.

Siccome i comuni di Verteneglio e Grisignana partecipano attivamente alla promozione dell’efficienza energetica, partecipando ai programmi statali con i quali si incentivano l’aumento dell’efficienza energetica dei cittadini e la difesa dell’ambiente, gli stessi comuni hanno deciso di contribuire alla presentazione del progetto FIESTA sul loro territorio, in modo da migliorare ulteriormente la collaborazione con i cittadini su questo tema.

Il progetto FIESTA prevede numerose attività e consultazioni sulle scelte energetiche delle famiglie, affinchè il risparmio energetico diventi una loro abitudine quotidiana.

Le famiglie con bambini sono il taget principale del progetto, con il fine di diminuire i loro consumi energetici e le emissioni di gas, promuovendo un miglioramento delle loro abitudini giornaliere affinché diventino più efficienti in senso energetico, specialmente per quel che riguarda il riscaldamento ed il raffreddamento della casa. A tal fine, la Città di Pula-Pola, nel maggio del 2015 ha istituito il FIESTA Help Desk (EHD) all'indirizzo Giardini 2, aperto a tutti gli utenti ogni martedì e giovedì dalle ore 12:30 alle ore 15:30.

Molti stakeholder locali sono attivamente impegnati nelle attività del progetto, in modo da assicurare una maggiore visibilità e la replicazione dei risultati progettuali durante e dopo la conclusione del progetto stesso.

Il progetto è finanziato con i fondi del programma Energia intelligente per l'Europa. È iniziato ad ottobre 2014 e durerà complessivamente 36 mesi (fino a settembre 2017).

Nell'ambito del progetto verranno realizzate 2.100 consultazioni sull'efficienza energetica in 14 diverse città. Si stima che il risparmio energetico realizzato ammonterà a 328 toe/anno e che il calo dei gas tossici sarà di 1.130 tCO2.

 

Upit

Upišite ime i prezime

Upišite email adresu

Upišite poruku

Prepišite znakove Refresh Pogrešan unos

Morate prihvatiti GDPR prije slanja upita

Kontaktirajte nas - adresa dole

Općina - Comune di: Grožnjan  Grisignana

Umberta Gorjana 3
GROŽNJAN-GRISIGNANA

Tel: 052 / 776 349
Tel:  052 / 776 131
Fax:  052 /721 131

opcina@groznjan-grisignana.hr
pisarnica@groznjan-grisignana.hr

Redovno vrijeme za rad sa strankama

OPĆINSKI NAČELNIK/JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

ponedjeljak   8:30-13:30
utorak   15:00-17:00
srijeda   8:30-13:30
petak    8:30-13:30

 


Komunalni redar - Vigile Comunale
Tel: 095 / 335 99 62

 ©: Općina • Comune di: Grožnjan -  Grisignana, Izrada: Studio WEB ART