052 / 776 349  • Fax:  052 / 721 131

Četvrtak, 29 Studeni 2018 14:16

ODLUKA o komunalnoj naknadi 

Četvrtak, 29 Studeni 2018 14:14

ODLUKU o komunalnim djelatnostima na području Općine Grožnjan Grisignana

Petak, 27 Srpanj 2018 08:00

ODLUKA o bratimljenju Općine Grožnjan Grisignana (Republika Hrvatska) i Monteleone d' Orvieto (Republika Italija)

Petak, 27 Srpanj 2018 07:58

ODLUKA o IZMJENI Odluke o zaduženju Općine Grožnjan Grisignana od 26. Siječnja 2018.g., KLASA: 403-01/18-01/01, URBROJ: 2105/06-01/1-18-2

Petak, 27 Srpanj 2018 07:56

ODLUKA o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

Subota, 09 Lipanj 2018 08:50

Kopija O D L U K A o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Grožnjan Grisignana

Utorak, 22 Svibanj 2018 14:21

RJEŠENJE o imenovanju ravnatelja Polivalentnog kulturnog centra - Centro culturale polivalente Grožnjan - Grisignana

Utorak, 22 Svibanj 2018 14:20

ODLUKU O DODJELI OPĆINSKIH PRIZNANJA ZA 2018. GODINU

Utorak, 22 Svibanj 2018 14:19

ODLUKU O PRIHVATU NAJPOVOLJNIJIH PONUDA I SKLAPANJU UGOVORA TEMELJEM NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA OD 30. travnja 2018.g.

Utorak, 22 Svibanj 2018 14:17

ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O PRIHVATU NAJPOVOLJNIJIH PONUDA I SKLAPANJU UGOVORA TEMELJEM NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA OD 14. ožujka 2018.g.

Subota, 28 Travanj 2018 05:48

Odluku o prihvatu najpovoljnijih ponuda i sklapanju ugovora temeljem natečaja za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Grožnjan Grisignana od 14. ožujka 2018.g.

Subota, 28 Travanj 2018 05:47

Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu travanj

Subota, 28 Travanj 2018 05:46

Odluka o prihvaćanju Plana gospodarenja otpadom OG od 2017-2022

Subota, 28 Travanj 2018 05:40

ODLUKA O IMENOVANJU NATJEČAJNOG POVJERENSTVA PKC GROŽNJAN

Utorak, 13 Ožujak 2018 13:39

Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Grožnjan

Utorak, 13 Ožujak 2018 13:37

Odluka o produženju Ugovora o zakup poslovnih prostora produženje na godinu dana

Ponedjeljak, 24 Lipanj 2013 12:47

ODLUKA o subvencijama u poljoprivredi

Na temelju članka 50. Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju („Narodne novine“, broj 120/12 i 136/12), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13- proč.tekst), te članka 38. Statuta Općine Grožnjan („Službene novine Općine Grožnjan“, broj 03/09, 3/13) ...

Četvrtak, 22 Ožujak 2012 12:45

Odluku o ugostiteljskoj djelatnosti

Temeljem članka 58. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine, broj 138/06 i 43/09) i članka 39. Statuta Općine Grožnjan (Službene novine Općine Grožnjan broj 03/09), Općinsko vijeće Općine Grožnjan na sjednici održanoj 22. ožujka 2012. godine, donosi odluku o ugostiteljskoj djelatnosti

Petak, 23 Prosinac 2011 12:45

Odluka o priključenju građevina i drugih nekretnina na sustav javne

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti priključenja građevina i drugih nekretnina te obveza priključenja vlasnika ili investitora građevina odnosno drugih nekretnina, na sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području Općine Grožnjan.

Petak, 23 Prosinac 2011 12:44

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti priključenja vlasnika građevine odnosno druge nekretnine na komunalne vodne građevine za opskrbu pitkom vodom na području Općine Grožnjan.

Petak, 23 Prosinac 2011 12:42

Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne odvodnje Općine Grožnjan

Ovom Odlukom uvodi se obveza plaćanja naknade za razvoj, na području Općine Grožnjan, radi ravnomjernog razvoja sustava jave odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

Srijeda, 01 Lipanj 2011 12:41

Odluka o dodjeli općinskih priznanja za 2011.

Odluka o dodjeli općinskih priznanja za 2011.

Srijeda, 22 Prosinac 2010 12:41

Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuda pristiglih na natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Grožnjan

Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuda pristiglih na natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Grožnjan

Utorak, 17 Kolovoz 2010 12:39

Odluku o izboru najpovoljnije ponude za prodaju

Odluku o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Grožnjan za k.o. Grožnjan, Završje, Šterna, Kostanjica i Donja Mirna

Utorak, 06 Kolovoz 2013 12:38

Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja TP-5 Pižoni

Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja TP-5 Pižoni

Ponedjeljak, 05 Srpanj 2010 12:38

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta

Srijeda, 02 Lipanj 2010 12:37

Odluka o dodjeli općinskih priznanja za 2010.

Odluka o dodjeli općinskih priznanja za 2010.

Utorak, 27 Listopad 2009 12:36

ODLUKA O o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama

ODLUKA O o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama

Utorak, 27 Listopad 2009 12:35

Odluka o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Općine Grožnjan

Odluka o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Općine Grožnjan

Utorak, 27 Listopad 2009 12:34

ODLUKA o ustrojavanju Kataloga informacija Općine Grožnjan

ODLUKA o ustrojavanju Kataloga informacija Općine Grožnjan i o osiguravanju uvjeta za pristup informacijama kojima raspolaže Općina Grožnjan te o imenovanju službene osobe mjerodavne za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama

Utorak, 28 Srpanj 2009 12:33

Odluka o o osnivanju radnih tijela Općinskog vijeća

Općinsko vijeće Općine Grožnjan, pored radnih tijela iz članka 52. Statuta općine Grožnjan (Odbor za izbor i imenovanja i mjesnu samoupravu – Mandatna komisija i Odbor za Statut, Poslovnik i administrativno-pravne poslove) osniva radna tijela:

Utorak, 28 Srpanj 2009 12:32

ODLUKA o agrotehničkim mjerama

Odluka o agrotehničkim mjerama u slučajevima u kojima bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu, onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju, te mjere uređenja i održavanja poljoprivrednih rudina

Nedjelja, 17 Svibanj 2009 12:31

Odluku o objavi rezultata izbora za izbor Općinskog Načelnika Općine Grožnjan

Na temelju članaka 67. i 68. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba (Narodne novine br. 109/07. i 125/08.) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Grožnjan donijelo je odluku ...

Nedjelja, 17 Svibanj 2009 12:30

Odluku o objavi rezultata izbora za članove Općinskog Vijeća Općine Grožnjan

Na temelju članaka 52. i 53. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 44/05. – pročišćeni tekst i 109/07.) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Grožnjan donijelo je Odluku o. ..

Srijeda, 18 Ožujak 2009 12:28

Pročišćeni tekst Odluke o komunalnom doprinosu

Na temelju članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04) i članka 38. Statuta Općine Grožnjan (Službene novine Općine Grožnjan, broj 1/06), Odluke o komunalnom doprinosu od 19. prosinca 2007.g. i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu, koju je Općinsko vijeće Općine Grožnjan usvojilo na sjednici održanoj dana 18. ožujka 2009. g., objavljuje se

Ponedjeljak, 10 Studeni 2008 12:25

ODLUKA o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Grožnjan

Na temelju članka 100. Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine» broj 76/07), i članka 38. Statuta Općine Grožnjan («Službene novine Općine Grožnjan» broj 5/06), Općinsko vijeće Općine Grožnjan na sjednici održanoj dana 10. studenog 2008. godine donijelo je ODLUKU O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GROŽNJAN

Srijeda, 19 Prosinac 2007 11:43

Nova Odluka o komunalnom doprinosu

Na temelju članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04 i110/04) i članka . Statuta Općine Grožnjan (Službene novine Općine Grožnjan, broj 4/01), Općinsko vijeće Općine Grožnjan na sjednici održanoj dana 19. prosinca 2007. godine, donijelo je O D L U K U o komunalnom doprinosu.

 

Upit
Ime i prezime (*)

Invalid Input
Mobitel za SMS (*)

Invalid Input
Prepišite znakove (*)
Prepišite znakove

Invalid Input
Privola

Invalid Input da se moji osobni podaci pohrane u Općina Grožnjan - Comune di Grisignana i da se koriste za slanje odgovora .Više možete pročitati u Zaštita osobnih podataka.
Email (*)

Please let us know your email address.
Poruka

Please let us know your message.         
              
                       

 

          ©: Općina Grožnjan - Comune di Grisignana, Izrada: Studio WEB ART