052 / 776 131  •  052 / 776 349

Odluke Općinskog Vijeća (0)

Giovedì, 28 Novembre 2019 15:35

Decisione sull' organizzazione e competenze di lavoro dell' Assessorato unificato del Comune di Grisignana – Odluka o ustrojstvu i djelokrugu općinske uprave Općine Grožnjan Grisignana

Martedì, 22 Ottobre 2019 20:24

ODLUKA O DONOŠENJU I IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GROŽNJAN / DECISIONE SULLE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO REGOLATORE DEL COMUNE DI GRISIGNANA

Giovedì, 26 Settembre 2019 07:50

Parkiranje za vrijeme EX tempore

Venerdì, 26 Luglio 2019 10:26

Odluka o odabiru ponuda za zakup poslovnih prostora

Venerdì, 26 Luglio 2019 09:52

Odluka o odabiru ponuda za nekretnine srpanj 2019

Mercoledì, 05 Giugno 2019 20:11

OPĆI UVJETI ISPORUKE komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama na području naselja Grožnjan Grisignana

Mercoledì, 05 Giugno 2019 20:09

O D L U K A O utvrđivanju službenih evidencija Općine Grožnjan Grisignana

Mercoledì, 05 Giugno 2019 20:08

O D L U K A o prihvaćanju Izvješća o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za 2018.g.

Mercoledì, 05 Giugno 2019 20:02

ODLUKA O OSNIVANJU VLASTITOG POGONA OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA

Mercoledì, 05 Giugno 2019 20:01

ODLUKA o određivanju javnih parkirališta na kojima se obavlja naplata usluge parkiranja, o određivanju parkirališne zone, vremenu i uvjetima naplate na javnim parkiralištima na području Općine Grožnjan Grisignana

Mercoledì, 05 Giugno 2019 19:59

O D L U K A O izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Grožnjan Grisignana

Mercoledì, 05 Giugno 2019 19:57

CJENIK USLUGE PARKIRANJA

Giovedì, 30 Maggio 2019 18:00

O D L U K A O DODJELI OPĆINSKIH PRIZNANJA ZA 2019. GODINU

Giovedì, 30 Maggio 2019 17:59

O D L U K A o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Grožnjan Grisignana za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2018.g.

Giovedì, 30 Maggio 2019 17:57

ODLUKA O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN

Giovedì, 30 Maggio 2019 17:55

Z A K L J U Č A K o nepostojanju interesa Općine Grožnjan Grisignana u svezi korištenja prava prvokupa nekretnine oznake k.č.br.196 zgr. k.o. Grožnjan

Lunedì, 18 Marzo 2019 16:30

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Grožnjan

Lunedì, 18 Marzo 2019 16:28

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite

Lunedì, 18 Marzo 2019 15:49

Odluka o prihvaćanju Informacije o stanju sigurnosti na području Općine Grožnjan Grisignana za 2018.g

Domenica, 17 Marzo 2019 17:26

Odluka o produženju ugovora o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana dosadašnjim zakupcima

Domenica, 17 Marzo 2019 17:25

Odluka o raspisivanju natječaja za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana

Domenica, 17 Marzo 2019 17:23

Odluka o određivanju naziva i imena naselja, ulica i trgova na području Općine Grožnjan Grisignana

Domenica, 17 Marzo 2019 17:19

Kopija Odluka o o dodjeli javne površine „Glavni gradski trg“ u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana na korištenje za postavljanje ugostiteljske terase

Giovedì, 14 Febbraio 2019 20:04

Odluka o visini paušalnog poreza na dohodak

Sabato, 22 Dicembre 2018 13:08

Odluka o utvrđivanju godišnjeg paušalnog poreza na dohodak po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu

Sabato, 22 Dicembre 2018 13:08

Odluka o komunalnom doprinosu

Giovedì, 29 Novembre 2018 14:16

ODLUKA o komunalnoj naknadi 

Giovedì, 29 Novembre 2018 14:16

ODLUKA o komunalnoj naknadi 

Giovedì, 29 Novembre 2018 14:14

ODLUKU o komunalnim djelatnostima na području Općine Grožnjan Grisignana

Giovedì, 29 Novembre 2018 14:14

ODLUKU o komunalnim djelatnostima na području Općine Grožnjan Grisignana

Lunedì, 26 Novembre 2018 09:32

ODLUKA O AGROTEHNIČKIM MJERAMA I MJERAMA ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA

Lunedì, 26 Novembre 2018 09:31

IZMJENE I DOPUNE STATUTA OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA

Mercoledì, 21 Novembre 2018 16:56

PRAVILNIK O PRIKUPLJANJU, OBRADI, KORIŠTENJU I ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Mercoledì, 21 Novembre 2018 16:50

ODLUKU o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada

Mercoledì, 21 Novembre 2018 16:46

ODLUKU O VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE

Venerdì, 07 Settembre 2018 10:07

ODLUKA o davanju suglasnosti Istarskom vodovodu d.o.o. Buzet za provedbu ulaganja na području Općine Grožnjan Grisignana unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdob

Venerdì, 07 Settembre 2018 10:05

ODLUKA O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA

Venerdì, 27 Luglio 2018 08:07

ODLUKA o bratimljenju Općine Grožnjan Grisignana (Republika Hrvatska) i Monteleone d' Orvieto (Republika Italija)

Venerdì, 27 Luglio 2018 08:07

Kopija ODLUKA o IZMJENI Odluke o zaduženju Općine Grožnjan Grisignana od 26. Siječnja 2018.g., KLASA: 403-01/18-01/01, URBROJ: 2105/06-01/1-18-2

Venerdì, 27 Luglio 2018 08:07

ODLUKA o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

Venerdì, 27 Luglio 2018 08:00

ODLUKA o bratimljenju Općine Grožnjan Grisignana (Republika Hrvatska) i Monteleone d' Orvieto (Republika Italija)

Venerdì, 27 Luglio 2018 07:58

ODLUKA o IZMJENI Odluke o zaduženju Općine Grožnjan Grisignana od 26. Siječnja 2018.g., KLASA: 403-01/18-01/01, URBROJ: 2105/06-01/1-18-2

Venerdì, 27 Luglio 2018 07:56

ODLUKA o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

Sabato, 09 Giugno 2018 08:50

Kopija O D L U K A o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Grožnjan Grisignana

Martedì, 22 Maggio 2018 14:21

RJEŠENJE o imenovanju ravnatelja Polivalentnog kulturnog centra - Centro culturale polivalente Grožnjan - Grisignana

Martedì, 22 Maggio 2018 14:20

ODLUKU O DODJELI OPĆINSKIH PRIZNANJA ZA 2018. GODINU

Martedì, 22 Maggio 2018 14:19

ODLUKU O PRIHVATU NAJPOVOLJNIJIH PONUDA I SKLAPANJU UGOVORA TEMELJEM NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA OD 30. travnja 2018.g.

Martedì, 22 Maggio 2018 14:17

ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O PRIHVATU NAJPOVOLJNIJIH PONUDA I SKLAPANJU UGOVORA TEMELJEM NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA OD 14. ožujka 2018.g.

Sabato, 28 Aprile 2018 05:48

Odluku o prihvatu najpovoljnijih ponuda i sklapanju ugovora temeljem natečaja za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Grožnjan Grisignana od 14. ožujka 2018.g.

Sabato, 28 Aprile 2018 05:47

Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu travanj

Sabato, 28 Aprile 2018 05:46

Odluka o prihvaćanju Plana gospodarenja otpadom OG od 2017-2022

Sabato, 28 Aprile 2018 05:40

ODLUKA O IMENOVANJU NATJEČAJNOG POVJERENSTVA PKC GROŽNJAN

Martedì, 13 Marzo 2018 13:39

Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Grožnjan

Martedì, 13 Marzo 2018 13:37

Odluka o produženju Ugovora o zakup poslovnih prostora produženje na godinu dana

Martedì, 16 Maggio 2017 12:44

PRAVILNIK o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Općinu Grožnjan Grisignana koje provode udruge

Lunedì, 13 Febbraio 2017 16:07

P R A V I L N I K o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Grožnjan Grisignana

Lunedì, 13 Febbraio 2017 09:12

P R A V I L N I K o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Grožnjan Grisignana

Domenica, 20 Novembre 2016 11:54

Odluka o utvrđivanju popisa nerazvrstanih cesta na području Općine Grožnjan

Martedì, 24 Marzo 2015 16:04

ODLUKA o socijalnoj skrbi Općine Grožnjan

Martedì, 24 Marzo 2015 13:22

O D L U K A o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi Općine Grožnjan

Venerdì, 23 Gennaio 2015 20:05

P R A V I L N I K o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Grožnjan

Mercoledì, 29 Ottobre 2014 00:00

Odluka o radnom vremenu u Općinskoj upravi Općine Grožnjan

Mercoledì, 29 Ottobre 2014 00:00

ODLUKA o visini osnovice za obračun plaće službenicima i namještenicima

Martedì, 06 Agosto 2013 12:38

Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja TP-5 Pižoni

Lunedì, 24 Giugno 2013 12:47

ODLUKA o subvencijama u poljoprivredi

Giovedì, 22 Marzo 2012 12:45

Odluku o ugostiteljskoj djelatnosti

Venerdì, 23 Dicembre 2011 12:45

Odluka o priključenju građevina i drugih nekretnina na sustav javne

Venerdì, 23 Dicembre 2011 12:44

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine

Venerdì, 23 Dicembre 2011 12:42

Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne odvodnje Općine Grožnjan

Mercoledì, 01 Giugno 2011 12:41

Odluka o dodjeli općinskih priznanja za 2011.

Giovedì, 17 Marzo 2011 00:00

Popisna povjerenstava u Istarskoj županiji

Mercoledì, 22 Dicembre 2010 12:41

Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuda pristiglih na natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Grožnjan

Martedì, 17 Agosto 2010 12:39

Odluku o izboru najpovoljnije ponude za prodaju

Lunedì, 05 Luglio 2010 12:38

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta

Mercoledì, 02 Giugno 2010 12:37

Odluka o dodjeli općinskih priznanja za 2010.

Martedì, 27 Ottobre 2009 12:36

ODLUKA O o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama

Martedì, 27 Ottobre 2009 12:35

Odluka o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Općine Grožnjan

Martedì, 27 Ottobre 2009 12:34

ODLUKA o ustrojavanju Kataloga informacija Općine Grožnjan

Giovedì, 24 Settembre 2009 00:00

Izvješća o izvorima i visini sredstava za izbornu promidžbu kandidata

Martedì, 28 Luglio 2009 12:33

Odluka o o osnivanju radnih tijela Općinskog vijeća

Martedì, 28 Luglio 2009 12:32

ODLUKA o agrotehničkim mjerama

Martedì, 28 Luglio 2009 00:00

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Grožnjan - Grisignana

Martedì, 28 Luglio 2009 00:00

Statut općine Grožnjan

Giovedì, 09 Luglio 2009 00:00

Odluka o imenovanju popisivača na popisu stanovništva, kućanstva i stanova 2011. godine u Istartskoj Županiji

Domenica, 17 Maggio 2009 12:31

Odluku o objavi rezultata izbora za izbor Općinskog Načelnika Općine Grožnjan

Domenica, 17 Maggio 2009 12:30

Odluku o objavi rezultata izbora za članove Općinskog Vijeća Općine Grožnjan

Mercoledì, 18 Marzo 2009 12:28

Pročišćeni tekst Odluke o komunalnom doprinosu

Lunedì, 10 Novembre 2008 12:25

ODLUKA o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Grožnjan

Mercoledì, 19 Dicembre 2007 11:43

Nova Odluka o komunalnom doprinosu

Domanda

Invalid Input

Please let us know your email address.

Please let us know your message.

Digita i caratteri Invalid Input

Invalid Input

da se moji osobni podaci pohrane u Općini Grožnjan - Comune di Grisignana i da se koriste za slanje odgovora .Više možete pročitati u Zaštita osobnih podataka.

Contattaci

Općina - Comune di: Grožnjan  Grisignana

Umberta Gorjana 3
GROŽNJAN-GRISIGNANA

Tel: 052 / 776 349
Tel:  052 / 776 131
Fax:  052 /721 131

opcina@groznjan-grisignana.hr
info@groznjan-grisignana.hr

Orario di lavoro per i clienti

SINDACO/DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO UNICO

lunedì                  8:30-13:30
martedì              15:00-17:00
mercoledì             8:30-13:30
venerdì                8:30-13:30

 ©: Općina • Comune di: Grožnjan -  Grisignana, Izrada: Studio WEB ART