052 / 776 131  •  052 / 776 349

ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE
Ponedjeljak, 27 Listopad 2014 00:00
ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

Poljoprivredno zemljište u vlasništvu države daje se u zakup isključivo putem javnog poziva na rok od 50 godina.Javni poziv za zakup raspisuje se prvenstveno za katastarske čestice koje čine proizvodno-tehno-loške cjeline, površine najviše do 100 hektara.Zainteresirana fizička ili pravna osoba podnosi zahtjev za raspisivanje javnog poziva općini ili gradu gdje se zemljište nalazi. Općina ili grad zahtjev prosljeđuju Agenciji za poljoprivredno zemljište, koja raspisuje javni po-ziv nakon što prikupi potrebnu dokumentaciju.

Zainteresirana osoba može Zahtjev dostaviti i Agenciji.Javni poziv objavljuje se na mrežnim stranicama Agencije i na oglasnim pločama općine ili grada.Javni poziv otvoren je 15 dana (uključujući vikend i blagdane).Naknadna dopuna dokumentacije nije moguća.Ukoliko se ponuditelj javlja na više proizvod-no-tehnoloških cjelina, dužan je dostaviti po-seban gospodarski program za svaku pojedinu proizvodno-tehnološku cjelinu u jednoj omotni-ci zajedno s dokumentacijom. Ista dokumenta-cija vrednuje se za svaki pojedini Gospodarski program.

Za stručnu pomoć oko ispunjavanja obraza-ca Gospodarskog programa poljoprivrednici se mogu obratiti u najbliži ured Savjetodavne službe. Prije ispunjavanja obrazaca Gospodarskog pro-grama potrebno je detaljno proučiti Upute za ispunjavanje Gospodarskog programa i Uredba o načinu vrednovanja gospodarskog programa korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasniš-tvu Republike Hrvatske („Narodne novine” broj 66/13) koji se nalaze na mrežnim stranicama Agencije.

Povjerenstvo za dodjelu zakupa, koje čine dva predstavnika jedinice lokalne samouprave i tri predstavnika Agencije, pregledava zaprimljenu dokumentaciju sudionika javnog poziva i boduje dokumentaciju i ponuđene zakupnine.Bodovanje pristiglih ponuda na javnom pozivu:a) Gospodarski program, do 60 bodovab) dosadašnji posjednik ako je u mirnom posje-du temeljem valjano provedenog natječaja, 20 bodovac) visina ponuđene zakupnine, do 20 bodova, proporcionalno u rasponu od početne do dvostruke početne zakupnine, koja nosi naj-viši broj bodova.

hrAgencija donosi Odluku od dodjeli zakupa naj-povoljnijem ponuditelju na prijedlog Povjeren-stva za dodjelu zakupa.Obavijest o dodjeli zakupa objavljuje se na mrež-nim stranicama Agencije.Na temelju sklopljenog Ugovora o zakupu Po-vjerenstvo u roku od 30 dana od dana sklapanja Ugovora tj. po skidanju usjeva dotadašnjeg po-sjednika uvodi novog zakupnika u posjed.U roku od 15 dana od uvođenja u posjed zaku-pnik je dužan platiti zakupninu.Zakupnina za poljoprivredno zemljište u vlasniš-tvu Republike Hrvatske plaća se godišnje.

Preuzimanje priloga:

Upit

Upišite ime i prezime

Upišite email adresu

Upišite poruku

Prepišite znakove Refresh Pogrešan unos

Morate prihvatiti GDPR prije slanja upita

Kontaktirajte nas - adresa dole

Općina - Comune di: Grožnjan  Grisignana

Umberta Gorjana 3
GROŽNJAN-GRISIGNANA

Tel: 052 / 776 349
Tel:  052 / 776 131
Fax:  052 /721 131

opcina@groznjan-grisignana.hr
pisarnica@groznjan-grisignana.hr

Redovno vrijeme za rad sa strankama

OPĆINSKI NAČELNIK/JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

ponedjeljak   8:30-13:30
utorak   15:00-17:00
srijeda   8:30-13:30
petak    8:30-13:30

 


Komunalni redar - Vigile Comunale
Tel: 095 / 335 99 62

 ©: Općina • Comune di: Grožnjan -  Grisignana, Izrada: Studio WEB ART